Εκπαιδευτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ο.Υ.Μ.) ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Σημαντικές ανακοινώσεις -

Έγκριση του/των πρακτικού/πρακτικών της επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ...

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Έγκριση του/των πρακτικού/πρακτικών της επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» ΜΕ MIS 5009800, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Ημ/νια: 26/07/2018 13:41:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΣΞ4653ΠΣ-ΩΓ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Τ.Π. ΕΤΟΥΣ 201-2018

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Τ.Π. ΕΤΟΥΣ 201-2018
Ημ/νια: 02/07/2018 07:54:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΣΟ4653ΠΣ-ΜΝΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ, ΕΚΟ, ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ, ΕΚΟ, ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Ημ/νια: 02/07/2018 07:45:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΓΤ4653ΠΣ-88Ε

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 27/06/2018 10:19:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΚΙ4653ΠΣ-ΒΨΜ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ. ΠΕ02.50

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ. ΠΕ02.50
Ημ/νια: 27/06/2018 10:13:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Χ84653ΠΣ-ΕΥ2

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017_2018

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017_2018
Ημ/νια: 21/06/2018 10:57:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΩΗ4653ΠΣ-2ΩΓ
Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά