Εκπαιδευτικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ16.00
Ημ/νια: 20/11/2017 12:53:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΔΤ4653ΠΣ-Τ2Α

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ16.00
Ημ/νια: 20/11/2017 12:46:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η9Ι4653ΠΣ-3ΧΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΑΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΑΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜ16.00
Ημ/νια: 20/11/2017 12:43:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΔΩ4653ΠΣ-3Α2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2017 13:57:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΨΠ4653ΠΣ-ΩΦ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ.ΚΟΥ Π.Δ.Ε.

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ.ΚΟΥ Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 17/11/2017 12:33:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΗ04653ΠΣ-31Κ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜ1600 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜ1600 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
Ημ/νια: 16/11/2017 11:01:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ7Ι4653ΠΣ-Α24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.02

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.02
Ημ/νια: 15/11/2017 14:11:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ0Κ4653ΠΣ-4ΞΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΑΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΑΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΕ16.00
Ημ/νια: 15/11/2017 14:09:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω58Ξ4653ΠΣ-ΙΘΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΠΕ16.02

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΠΕ16.02
Ημ/νια: 15/11/2017 13:37:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΛΧ4653ΠΣ-ΤΜ0

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΕ16.00
Ημ/νια: 15/11/2017 13:35:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΑΜ4653ΠΣ-ΝΚΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΤΕ01.19 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΤΕ01.19 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 13/11/2017 12:24:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ1Χ4653ΠΣ-5Ε1

Ορισμός Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστής Δεδομένων) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ...

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστής Δεδομένων) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ημ/νια: 10/11/2017 12:18:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ834653ΠΣ-4Υ7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΕ02.50

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΕ02.50
Ημ/νια: 09/11/2017 15:03:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΣΔ4653ΠΣ-ΚΦ2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ημ/νια: 07/11/2017 15:02:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΒΩ4653ΠΣ-1ΜΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03
Ημ/νια: 07/11/2017 14:55:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Β6Ρ4653ΠΣ-Ι6Θ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01
Ημ/νια: 07/11/2017 14:52:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΣΟ4653ΠΣ-3Χ5

Κάλυψη κενούμενης θέσης υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Κάλυψη κενούμενης θέσης υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας
Ημ/νια: 02/11/2017 09:16:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΨ74653ΠΣ-ΠΣΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ημ/νια: 02/11/2017 09:00:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΥΩ4653ΠΣ-ΩΨΡ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά