Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ, ΕΚΟ, ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ, ΕΚΟ, ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Ημ/νια: 02/07/2018 07:45:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΓΤ4653ΠΣ-88Ε

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 27/06/2018 10:19:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΚΙ4653ΠΣ-ΒΨΜ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ. ΠΕ02.50

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ. ΠΕ02.50
Ημ/νια: 27/06/2018 10:13:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Χ84653ΠΣ-ΕΥ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΣΚΑΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΣΚΑΕ
Ημ/νια: 31/05/2018 12:46:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΞΘ4653ΠΣ-2Ε4