Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΒΕΡΩΝΗ ΗΛΙΑ , ΚΛ.ΠΕ 04.02

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΒΕΡΩΝΗ ΗΛΙΑ , ΚΛ.ΠΕ 04.02
Ημ/νια: 07/10/2019 11:21:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ6Λ4653ΠΣ-Ω6Ω

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ - ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ 86

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ - ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ 86
Ημ/νια: 04/10/2019 10:13:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ0Α4653ΠΣ-ΦΔΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κλ.ΠΕ04.01

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κλ.ΠΕ04.01
Ημ/νια: 04/10/2019 10:01:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΖ24653ΠΣ-Φ1Ω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΤΣΚΩΦ ΣΤΕΦΑΝΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΤΣΚΩΦ ΣΤΕΦΑΝΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 02/10/2019 09:57:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ5Ν4653ΠΣ-0ΑΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ κλ.ΠΕ04.01 ΕΑΕ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ κλ.ΠΕ04.01 ΕΑΕ
Ημ/νια: 02/10/2019 09:11:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΡΧ4653ΠΣ-Χ1Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ κλ.ΠΕ03 ΕΑΕ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ κλ.ΠΕ03 ΕΑΕ
Ημ/νια: 02/10/2019 09:06:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΓ14653ΠΣ-43Φ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ02 ΕΑΕ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ02 ΕΑΕ
Ημ/νια: 02/10/2019 09:02:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1Η4653ΠΣ-ΖΥΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 11:44:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΖ64653ΠΣ-Κ12

Σελίδες