δδε Καρδίτσας 2

Log in

2η Ανακοινοποίηση (ως προς της εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς): Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών έτους 2023-2024

1η Ανακοινοποίηση: Η με αριθ. Πρωτ.  34737/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι επικαιροποιημένη ως προς τον πίνακα Γ του παραρτήματος 2 (Κέντρα /δομές φιλοξενίας ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης).

2η Ανακοινοποίηση: Η με αριθ. Πρωτ.  34737/Ε2/27-3-2023(ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι επικαιροποιημένη ως προς τα σχολεία φορέων με την προσθήκη του Νηπιαγωγείου Ισραηλίτικης κοινότητας Θεσσαλονίκης.