δδε Καρδίτσας 2

Log in

Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Μετά την κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/8-4-2022 (Β΄ 1764) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Καρδίτσας στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr/, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, ήτοι Δευτέρα 10-04-2023 και Τρίτη 11-04- 2023.