δδε Καρδίτσας 2

Log in

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024


Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024


Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών:

 

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

  • Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
  • Αναρτούν έως ώρα 13:00, στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ουσών (επισημαίνονται τα ονόματα των αρχικά επιλεγέντων/εισών με βάση τις ανάγκες, και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. Επίσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς και τους αποστέλλουν την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.
  • Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την  Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

 

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

  • Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και αναρτούν τις τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα τους.

 

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

  • Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
  • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
  • εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
  • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09:00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Συνημμένα αρχεία:
Download this file (146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ.pdf)Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: