δδε Καρδίτσας 2

Log in

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ 2021-2022»

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5136470 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Συνημμένα αρχεία:
Download this file (4773_ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2021-2022_9Ν0446ΜΤΛΗ-ΜΥΥ.pdf)Απόφαση