δδε Καρδίτσας 2

Log in

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2023-2024

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) Εγκύκλιο Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024, τοποθετεί τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση τη σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε..

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.